2013-2015 M. Strateginis veiklos planas

paskelbta .

PRITARTA

Telšių muzikos mokyklos

tarybos 2013 m. sausio 28 d.

posėdžio protokolu Nr. 1

 

PRITARTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

skyriaus vedėjo

2013 m. sausio 25 d. įsak. Nr. ŠV-12

 

PATVIRTINTA

Telšių muzikos mokyklos

direktoriaus 2013 m. sausio 28. d.

įsakymu Nr. V-2

 

 

TELŠIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

2013-2015 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 1. Išorinės aplinkos analizė

 

  • Politiniai-teisiniai veiksniai

Svarbūs valstybės administracijos organų bei teisinės sistemos požiūris turi įtakos švietimo sistemos vystimuisi, atsižvelgiant į bendrąją šalies politiką: emigraciją, bedarbystės didėjimą, ekonominės krizės padarinių stabilizavimą, vartotojų interesų gynimą. Kai kurie pokyčiai valstybės politikoje daro tiesioginę įtaką mokyklos veiklai. Įstaigą savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Telšių muzikos mokyklos nuostatais.

 

  • Ekonominiai veiksniai

  • Siekiant mokyklos modernizavimo, atnaujinimo, kompiuterizavimo bei technologinio aprūpinimo būtina siekti prisitaikyti prie laisvosios rinkos ir užtikrinti geresnį švietimo prieinamumą bei kokybę, mokyklai nepakanka finansinių išteklių: įsigyti pakankamai kokybiškų muzikos instrumentų, plačiai naudotis šiuolaikinėmis muzikinėmis technologijomis, vidaus ir išorės aplinkai atnaujinti. Mokyklai trūksta patalpų, todėl nepilnai tenkinami vietos bendruomenės poreikiai vaikų muzikiniam ugdymui. 
  • Socialiniai veiksniai

Įstaigos veiklai daro įtaką nepalanki demografinė padėtis Telšių mieste, kurią lemia gyventojų migracija, kasmet į pirmą klasę ateinančių mokinių konkurso mažėjimas, kurie tiesiogiai sąlygoja mažėjantį norinčių mokytis mokykloje ugdytinių skaičių. Didėja visuomenės socialinė diferenciacija. Blogėja vaikų sveikatos būklė, kuri turi įtakos tėvų požiūriui bei mokinių aktyvumui dalyvaujant ugdimosi procese.

 

  • Edukaciniai-technologiniai veiksniai

Pastaruoju metu naujos informacinės technologijos vis labiau lemia Lietuvos visuomenės funkcionavimą, užtikrina praktiškai neribotą mokslinės, meninės, muzikinės informacijos klaidą, greitina reikalingos informacijos paieškas. Vis plačiau taikomos ir diegiamos modernios informacinės ir meno technologijos įgalina kurti naujas meninės saviraiškos formas, plėsti meno pasiekimų ir mokslo prieinamumą šalies gyventojams, užtikrinti nacionalinių kultūros vertybių sklaidą. Plėsdama kompiuterinių ir audiovizualinių technologijų panaudojimą ugdymo procese, sudarydama galimybę naudotis internetiniu ryšiu, mokykla norėtų siekti modernaus informacinių technologijų įsisavinimo lygį.

 

 

 1. Vidinės aplinkos analizė

  • Teisinė bazė

 • LR Konstitucija.

 • Valstybės Švietimo strategijos 2013/2022 metų nuostatos.

 • LR švietimo įstatymas.

 • Vaikų teisių konvencija.

 • Telšių muzikos mokyklos nuostatai.

 • Vidaus darbo tvarkos taisyklės.

 • Pereiginės instrukcijos.

 • Ugdymo planas.

 • Veiklos programa.

 • Direktoriaus įsakymai.

 

  • Organizacinė struktūra

Telšių muzikos mokykloje, Varnių ir Tryškių ugdymo skyriuose veikia: fortepijono, teorinių ir chorinio dainavimo, antrojo muzikos instrumento (fortepijono), pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeono skyriai.

Mokyklos ugdymo programos:

 • Ilgalaikė muzikinio ugdymo programa:

  1. pradinio muzikinio ugdymo programa (2-3 metai);

  2. pagrindinio muzikinio ugdymo programa (4 metai).

 • Kitos programos:

  1. muzikos mėgėjų ugdymo programa (4 metai);

  2. išplėstinio ugdymo programa (1-2 metai).

 

Mokykloje veikia šios valdymo institucijos:

mokyklos direktorius, kuris yra skiriamas įstatymo numatyta tvarka ir vykdo mokyklos nuostatuose numatytas funkcijas.

   • direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuri vykdo mokyklos nuostatuose numatytas funkcijas.

   • Skyrių vedėjai, kurie vykdo mokyklos nuostatuose numatytas funkcijas.

 

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos:

 • mokyklos taryba

 • mokytojų taryba

Šių institucijų funkcijas reglamentuoja mokyklos nuostatai.

 

  • Žmoniškieji ištekliai

 • Direktorius – III vadybinė kategorija.

 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – III vadybinė kategorija.

 • Pedagogai – 47 (dirbančių nepagrindinėje darbovietėje – 2 ).

 1. mokytojai-metodininkai – 7,

 2. vyr. mokytojai – 33

 3. mokytojai –7

  • Aptarnaujantis personalas: direkt. pavad. ūkio ir bendriems klausimams (0,5 et.), raštinės vedėja (1 et.), bibliotekos vedėja (1 et.), darbininkas (0,5 et.), derintojai (1 et.), valytojos (2 et.), budėtoja (0,5 et.), kiemsargis (0,5 et.).

  • Iš viso darbuotojų – 54.

 

  • Planavimo sistema

 • Muzikos mokyklos strateginis veiklos planas trejiems metams.

 • Muzikos mokyklos veiklos programa mokslo metams.

 • Mokinių individualūs planai pusmečiui.

 • Muzikos mokyklos ugdymo planas.

 

  • Finansiniai ištekliai

 • Savivaldybės biudžetas.

 • Spec. lėšos už suteiktas paslaugas.

 • Mokinio krepšelis.

 • Savivaldybės projektai.

 • Paramos lėšos.

Turimais finansiniais ištekliais minimaliai užtikrinti mokyklos kasdieninį gyvenimą yra įmanoma, tačiau atotrūkis tarp šiuolaikinei muzikos mokyklai privalomos turėti materialinės bazės ir jos realios būklės yra didelis.

Mokykloje veikia mokyklos rėmimo fondas. Jį sudaro lėšos, kurias skiria mokyklos bendruomenės nariai, pervesdami mokyklai 2 % nuo sumokėto pajamų mokesčio, vokiečių Syke Lions klubo parama. Šios lėšos naudojamos mokyklos būtiniausioms reikmėms.

 

  • Ryšių sistema

 • Lietuvos telekomų ryšys.

 • Mobilus ryšys.

 • Faksas.

 • Internetas.

 

  • Priežiūros sistema

 • Mokyklos veiklos priežiūra, pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Bendruosius švietimo įstaigų priežiūros nuostatus, vykdo steigėjas.

 • Tvarkant finansinius reikalus vadovaujamasi įstaigos apskaitos politikos dokumentais. Mokyklos finansinė veiklos kontrolė vykdo įgaliotus Valstybės kontrolės institucijos ir steigėjas.

 • Mokyklos veiklos priežiūros funkcijas atlieka mokyklos vadovybė, savivaldos institucijos.

 • Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra mokyklos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, ugdymo planas, metinė veiklos programa, pareigybinės instrukcijos.

 • Po kiekvieno pusmečio skyrių vedėjai rengia skyrių pažangumo ir lankomumo ataskaitas. Jų pagrindu rengiamos visos mokyklos pažangumo ir lankomumo ataskaitos, kurios yra analizuojamos.

 

 1. SSGG analizė (SWOT)

 

 

VIDUS

APLINKA

P

L

I

U

S

STIPRYBĖS

1. Aktyvus muzikinės švietėjiškos veiklos ir meninės labdaros plėtojimas.

2. Ryšiai su visuomene ir mokinių tėvais.

3. Aktyvi pedagogų metodinė veikla.

GALIMYBĖS

1. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimas.

2. Mokyklos įvaizdžio stiprinimas.

3. Paramos lėšų paieška ir pritraukimas.

4. Dalyvauti miesto, šalies, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, projektuose.

M

I

N

U

S

SILPNYBĖS

1. Didelis krūvis bendro ugdymo mokyklose, „privalomas“ dalyvavimas mokyklų neformaliojo ugdymo veikloje.

2. Nepakanka dėmesio gabiems mokiniams.

3. Silpna dalies mokinių mokymosi motyvacija.

GRĖSMĖS

1. Nepalanki demografinė situacija.

2. Nepalanki įstatyminė bazė pedagogų kaitai: nėra jaunų specialistų įdarbinimo politikos.

3. Pensijinis amžiaus didinimas.

4. Silpna dalies mokinių mokymosi motyvacija ir mokiniai ne visada pasitiki savo jėgomis.

 

 1. Misija

Padėti įgyti ugdytiniams pradinius muzikinius įgūdžius, teikti galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei prigimtines menines galias, teikti galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės raiškos instrumento savybėmis, teikti tam tikrų muzikos sričių ir instrumentų technologijos, meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pagrindus. Rengti mokinius tolimesniam mokymuisi aukštesnėse muzikos ugdymo įstaigose.

 

 1. Vizija

Orientuojant muzikinio ugdymo procesą į nacionalines ir pasaulio vertybes, siekti tikslingo ir tęstinio įvairaus amžiaus vaikų prigimtinių galių, muzikinių gebėjimų, polinkių atskleidimo, saviraiškos poreikių, pažintinių interesų bei kūrybiškumo, plėtojimo, kultūrinių vertybių puoselėjimo, turiningo laisvalaikio praleidimo.

 

 1. Vertybės, filosofija, išskirtinumas

Mokykloje yra sąlygos dvasinio, intelektualinio, estetinio bei individualių gebėjimų plėtrai.

Harmoningi, abipuse pagarba ir humanizmo principais grindžiami santykiai. Asmenybės gerbimas, laisva asmens iniciatyva, įsiklausymas į kito žmogaus nuomonę. Bendradarbiavimas, vienų pagalba kitiems, saugi aplinka. Organizuotas, sąmoningas ir tikslingas visų bendruomenės narių darbas veda į iniciatyvą mokyklą.

 

 1. Prioritetai

Ugdymo (si) aplinkos gerinimas.

Žmonių išteklių tobulinimas (is).

Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui atskleisti saviraiškos poreikius, plėtoti savo gabumus ir

gebėjimus.

Užtikrinti gyvybingą, artimą ir aktyvų bendradarbiavimą tarp mokyklos bendruomenės

narių.

 

 1. Prioritetų įgyvendinimo planas

  • Pirmas prioritetas. Ugdymo (si) aplinkos gerinimas.

   1. Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę.

MISIJA – teikia ankstyvąjį pagrindinį meninį muzikinį išsilavinimą. Mokykla teikia galimybę kiekvienam atsiskleisti meninėje kūryboje, padeda pagrindus dvasinei saviraiškai diegiant profesionalaus meno pamatus ir poreikį muzikuoti visą gyvenimą. Ugdo asmenybę, orientuotą darnų socialinį bei kultūrinį rajono ir krašto gyvenimą.

 

8.1.1.1. Uždavinys. Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių didinimas.

 

Priemonė

Terminas

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Vykdytojai ir partneriai

Laukiamas rezultatas

Ilgalaikių, teminių planų, programų rengimo kokybės gerinimas.

2013/2015m.

Spec. lėšos

Administracija,

skyrių vedėjai

Planai bus rengiami atsižvelgiant į skyrių poreikius ir galimybes. Mokytojai savo veiklą planuos nuosekliai, atsižvelgdami į mokyklos tikslus. Planavimas bus aiškiai orientuotas į rezultatą, tinkamai pasirenkamos veiklos formos ir metodai. Numatomi tarpdalykiniai ryšiai ir integracija.

Mokinių mokymosi krūvių mažinimo programos tobulinimas.

2014/2015m.

Spec. lėšos

Administracija

Pamokų tvarkaraščiai padės efektyviai įgyvendinti ugdymo planą. Bus suderinti vaiko, mokytojo ir dalyko interesai. Bus sėkmingai analizuojami mokymo (si) krūviai.

Mokinių skatinimo tvarkos tobulinimas.

2013 m.

Spec.lėšos ir rėmėjų lėšos

Administracija

Mokinių skatinimo tvarka kels mokinių mokymosi motyvaciją. Mokiniai aktyviai dalyvaus mokyklos gyvenime, bus skatinama jų iniciatyva.

 

8.1.1.2. Uždavinys. Ugdymo proceso kokybės gerinimas.

 

Priemonė

Terminas

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Vykdytojai ir partneriai

Laukiamas rezultatas

Mokytojo kvalifikacijos tobulinimas.

2013/2015m.

Spec. lėšos

Administracija,

skyrių vedėjai

Visi mokytojai taikys aktyvaus mokymo(si) metodus pamokoje, ugdys mokinių informacinius gebėjimus. Sukurs mokiniams patrauklią mokymosi aplinką motyvuojančią mokinius.

Metodinių darbų bazės kaupimas, geros patirties klaida apie aktyvaus mokymo(si) metodų taikymą ugdymo procese.

2013/2015m.

Spec. lėšos

Skyriaus vedėjai

Bus organizuoti metodinės medžiagos analizavimas, atviros pamokos, kas skatins mokytojus aktyviau domėtis turimos metodinės medžiagos panaudojimo galimybėmis.

 

  • Antras prioritetas. Žmoniškųjų išteklių tobulinimas(is).

8.2.1. Tikslas. Tobulinti mokyklos darbuotojų profesines kompetencijas.

8.2.1.1.Uždavinys. Mokytojų, mokyklos vadovų tobulinimosi ir vertinimo efektyvinimas:

MISIJA – teikia ankstyvąjį pagrindinį meninį muzikinį išsilavinimą. Mokykla teikia galimybę kiekvienam atsiskleisti meninėje kūryboje, padeda pagrindus dvasinei saviraiškai diegiant profesionalaus meno pamatus ir poreikį muzikuoti visą gyvenimą. Ugdo asmenybę, orientuotą darnų socialinį bei kultūrinį rajono ir krašto gyvenimą.

 

Priemonė

Terminas

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Vykdytojai ir partneriai

Laukiamas rezultatas

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir koordinavimo tvarkos efektyvus vykdymas.

2013/2015m.

Spec. lėšos

Administracija.

Sk. vedėjai

Mokyklos vadovai reguliariai organizuos mokytojų kursus. Bus nustatyti ir suderinti individualūs, grupiniai ir bendrieji kvalifikacijos tobulinimo poreikiai.

Visuose lygmenyse veiks poreikių nustatymo ir gerosios patirties sklaidos sistema. Informacija bus panaudojama planuojant tolesnį pedagogų mokymą.

 

 

 

 

 

 

8.2.1.2.Uždavinys. Pagalbos mokiniams efektyvumas:

 

 

Priemonė

Terminas

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Vykdytojai ir partneriai

Laukiamas rezultatas

Profesinio informavimo ir orientavimo programos įgyvendinimas.

2014 m.

Spec. lėšos

Administracija

Bus kaupiama informacija profesinio švietimo klausimais, glaudžiai bendradarbiaujama su mokytojais dėl tolesnio mokinių mokymosi ir veiklos, organizuojamos konsultacijos mokiniams ir jų tėvams.

Efektyvesnis bendradarbiavimas su kitomis muzikos mokyklos mokyklomis ir ugdymo institucijomis.

2013/2015 m.

Spec. lėšos,

projektų lėšos.

Administracija,

skyrių vedėjai

Bus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, kviečiami specialistai, kurie skaitytų paskaitas tėvams, organizuojami seminarai mokytojams.

 

 

8.2.1.3. Uždavinys. Mokyklos kultūros kėlimas.

 

 

Priemonė

Terminas

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Vykdytojai ir partneriai

Laukiamas rezultatas

Mokyklos internetinio puslapio tobulinimas

2013 m.

Spec. lėšos

Administracija

Mokyklos internetinis puslapis bus prieinamas Telšių visuomenei, nuolat atnaujinamas.

Informacijos apie mokyklą nuolatinis teikimas rajoninėje spaudoje

2013/2013 m.

Spec. lėšos,

rėmėjų lėšos

Administracija

 

Straipsniai, skelbimai ir kita informacija apie mokyklą bus nuolat spausdinama rajoninėje spaudoje.

Bendro projekto ir bendradarbiavimo su Vokietijos Bassum ir Gronau-Epe miestu bendruomenėmis

2013/2015 m.

ES, rėmėjų lėšos

Administracija

Bus tęsiamas bendradarbiavimas su Vokietijos Bassum miesto evangelikų ir katalikų bendruomene bei Gronau-Epe miesto bendruomene, įtraukiant daugiau mokytojų ir mokinių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Tikslas. Plėtoti bendradarbiavimą su tėvais (globėjais, rūpintojais).

8.2.2.1. Uždavinys. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais tobulinimas.

 

Priemonė

Terminas

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Vykdytojai ir partneriai

Laukiamas rezultatas

Tyrimas apie mokyklos teikiamų paslaugų kokybę.

2013 m.

Spec. lėšos

Administracija, skyrių vedėjai

Atlikti tyrimai padės išsiaiškinti, kokiais būdais mokykla bendradarbiauja su tėvais, ar jų pakanka kaip ir kiek tėvai informuojami ir ar tėvai gauna sistemingą, aiškią ir išsamią informaciją apie įvairius mokyklos darbo aspektus.

Ieškoti naujų darbo su tėvais būdų, bei bendravimo formų.

2013/2015 m.

Rėmėjų lėšos.

Administracija,

skyrių vedėjai

Bus įvairesnėmis formomis pravedami renginiai ir koncertai mokinių tėvams ir Telšių visuomenei.

 

 1. Įgyvendinimo stebėsena.

Strateginio planavimo grupė pristato strateginį planą mokyklos bendruomenei. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.

Mokyklos taryba ir direktorius stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina metines veiklos programas.

Mokyklos direktorius ir vyriausias finansininkas stebi ir analizuoja, ar tinkamai planuojamos ir naudojamos biudžeto lėšos.  

Telšių muzikos mokykla
Telšių rajono savivaldybė

Telšių muzikos mokykla

Adresas: Katedros a. 7, LT-87131, Telšiai, Lietuva
Tel./Faks: (8-444) 60220
El. paštas: tlsmuzika@gmail.com

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 190590637
Duomenys apie instituciją kaupiami
Juridinių asmenų registre