Telšių muzikos mokyklos nuostatai

paskelbta .

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. spalio mėn. 30 d.

sprendimu Nr. T1-338

 

TELŠIŲ MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Telšių muzikos mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Telšių muzikos

mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas

įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą

ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi

pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir

valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų

naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Telšių muzikos mokykla, trumpasis pavadinimas –

muzikos mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190590637.

3. Mokyklos įsteigimas. 1955-11-01.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – Savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Telšių rajono savivaldybė.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės

taryba, kuri:

7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

7.2. priima sprendimus dėl:

7.2.1. Mokyklos buveinės pakeitimo;

7.2.2. reorganizavimo ar likvidavimo;

7.2.3. skyriaus ar filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo.

7.3. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos

kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos buveinės adresas: Katedros a. 7, Telšiai, LT 87131.

9. Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla, kodas 3160.

10. Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio

ugdymo mokykla, kodas 3161.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo

mokykla, kodas 31614209.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo formos – grupinio ir pavienio mokymosi.

individualias bei grupines (solfedžio, muzikos literatūra/ istorija, ankstyvasis ugdymas, ansambliai,

orkestrai ir kt.) programas.

14. Muzikos mokyklos mokiniams siūlome pasirinkti šias programas:

programas:

sugebėjimus ir prigimtines menines galias;

13.1. mokymo proceso organizavimo būdai – individualios ir grupinės pamokos pagal

14.1. Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamas ilgalaikes muzikinio ugdymo

14.1.1. 2 metų trukmės ankstyvąjį meninį ugdymą, teikiantyi galimybę atskleisti kūrybinius

14.1.2. 2 metų (liaudies instrumentų, akordeono, pučimaųjų, mušamųjų dalykų) ir 3 metų

(fortepijono, styginių (smuiko), dainavimo dalykų) trukmės tikslinį pradinį meninį ugdymą, teikianti

galimybę susipažinti su pasirinktos meno srities ir konkrečios meninės raiškos instrumento savybėmis,

atskleisti kūrybines galias ir gebėjimus;

instrumento technologijos, meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pradmernys, atskleidžianti gabumus

ir formuojanti praktinius įgūdžius;

meno bei kultūros pažinimą, lavinanti meninius gebėjimus;

14.1.5. 2 – 4 metų muzikos mėgėjų ugdymo programa anksčiau muzikos nesimokusiems

moksleiviams ir suaugusiems.

siūlomas ilgalaikes ir trumpalaikes muzikinio švietimo programas.

15. Baziniu Mokyklos kursu laikomas tikslinis (pradinis ir pagrindinis) meninio ugdymo

kursas. Kitus kursus Mokykla siūlo atsižvelgdama į moksleivių poreikius, gebėjimus ir brandą.

16. Tikslinis meninis ugdymas vykdomas neišskiriant mokymo lygio.

17. Ankstyvasis meninis ugdymas siūlomas 5 – 7 metų amžiaus vaikams, turintiems pastebimų

meninių polinkių.

18. Išpėstinio meninio ugdymo kursas siūlomas moksleiviams, baigusiems tikslinio pradinio ir

pagrindinio ugdymo kursą ir pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus.

19. Meninės saviraiškos ugdymo kursą lankančių moksleivių amžius neribojamas.

20. Mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo ir pagrindinio muzikinio ugdymo

programas bei išlaikusiems baigiamuosius egzaminus, išduodamas neformaliojo vaikų švietimo

pažymėjimas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

21. Mokiniams, baigusiems ankstyvojo muzikinio ugdymo, pradinio muzikinio ugdymo,

muzikos mėgėjų bei kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą, išduodama Mokyklos

metodinės tarybos nustatytos formos pasiekimo pažyma.

22. Mokyklos skyriai:

22.1. Varnių skyrius, adresas: Dariaus ir Girėno g. 56,Varniai., LT-88321 Telšių rajonas,

skyriaus įsteigimas 1978 m.;

22.2. Tryškių skyrius, adresas: Lazdynų Pelėdos g. 18 , Tryškiai., LT-88155 Telšių rajonas,

skyriaus įsteigimas 1988 m.

23. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas

Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo

ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,

24. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

25. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

papildantis ugdymas;

14.1.3. 4 metų tikslinį pagrindinį meninį ugdymą, teikiantį konkrečios meno srities ir

14.1.4. 1 – 3 metų trukmės išpėstinį meninį ugdymą, plėtojantį psirinktą meninę raišką ir

14.2. kitas laisvai pagal regiono meninio ugdymo tradicijas ir bendruomenės poreikius

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

25.1. pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – neformalus švietimas ir formalųjį švietimą

25.2. kitos veiklos rūšys;

25.2.1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52

25.2.2. koncertinė veikla, kodas 85.59

25.2.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20

25.2.4. vaikų poilsio stovyklų poilsio veikla, kodas 55.20.20

25.2.5. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0

25.2.6. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59

26. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti

kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir

mokymuisi visą gyvenimą.

27. Mokyklos veiklos uždaviniai:

papildantį ugdymą;

mokymosi pasiekimus ir pažangą bei formuoti teigiamą jų nuomonę apie mokyklą ir jos veiklą;

27.14. per projektinę veiklą pritraukti daugiau lėšų, kurias būtų galima skirti mokyklos

veiklai tobulinti;

mokymo įstaigose.

28. Mokyklos funkcijos:

ministro patvirtintais muzikos mokyklų programiniais reikalavimais;

atvejais, kai jų nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių

susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos);

tvarka;

dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą,

padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

sklaida vietos bendruomenėje, šalyje ir tarptautinėje erdvėje;

įstaigomis, sprendžiančiomis muzikinio parengimo, dvasingumo ir vertybių ugdymo uždavinius;

ugdymo metodinę patirtį ir ją skleidžia;

27.1. teikti mokiniams kokybišką neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą

27.2. ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines kompetencijas;

27.3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

27.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką;

27.5. plėtoti tarptautinius bendradarbiavimo ryšius;

27.6. organizuoti tarptautinius projektus;

27.7. dalyvauti tarptautiniuose projektuose;

27.8. tobulinti metodinę veiklą mokykloje, keistis gerąja darbo patirtimi;

27.9. gerinti Mokyklos materialinę bazę;

27.10. rengti muzikos tematikos projektus;

27.11. plėtoti muzikinę švietėjišką veiklą;

27.12. gilinti mokytojų ir mokinių tėvų dialogą, teikti informaciją tėvams apie vaikų

27.13. plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

27.15. skatinti gabiausius mokinius tolesniam muzikos mokymuisi aukštosiose muzikos

28.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, vadovaudamasi švietimo ir mokslo

28.2. rengia atitinkamų muzikos instrumentų ugdymo planus;

28.3. rengia dalyko (specializacijos) programas;

28.4. atleidžia mokinius nuo mokesčio už mokslą, remiantis miesto tarybos nutarimu;

28.5. nustato teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais

28.6. išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimus švietimo ir mokslo ministro nustatyta

28.7. sudaro mokymo ir kitas sutartis;

28.8. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių

28.9. organizuoja mokinių laisvalaikį, užimtumą, koncertinę veiklą, prevencinį darbą;

28.10. organizuoja projektus bei kitus renginius, susijusius su muzikinio ugdymo, kultūros

28.11. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

28.12. palaiko ryšius su panašaus profilio ir aukštesniojo lygmens profesinio ugdymo

28.13. bendradarbiauja su šalies bei užsienio muzikos mokyklomis, kaupia meninio

mokymosi ir darbo aplinką;

institucijos patvirtintą mokinių vežiojimo tvarką;

(klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

edukacines aplinkas;

29. Priėmimas į Mokyklą vykdomas pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios

institucijos patvirtinančią tvarką.

30. Per mokslo metus mokinio pageidavimu, Mokyklos tarybai pritarus, mokinys gali pasirinkti

kitą pagrindinį instrumentą, kitą ugdymo programą, išskirtinais atvejais pagal pasirengimo lygį mokytis

aukštesnėje klasėje (reikalingas tėvų, globėjų, rūpintojų prašymas). Mokiniams dėl ligos gali būti

suteikiamos akademinės atostogos.

31. Mokiniai, atvykę iš kitų muzikos mokyklų, priimami į tokią klasę, kuri atitinka jų

pasirengimo lygį, pateikus pasiekimų pažymą (reikalingas tėvų, globėjų, rūpintojų prašymas).

Išvykstantiems išduodama pasiekimo pažyma.

32. Mokykloje gali veikti mokinių ir jaunimo organizacijos, kurios skatina mokinių dorinį,

tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę ir socialinę brandą, padeda tenkinti jų

saviugdos ir saviraiškos poreikius. Mokinių ir jaunimo organizacijos savo veiklą grindžia nustatyta

tvarka įregistruotais įstatais, jų veikla neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir

įstatymams.

33. Mokykloje veikiančioms mokinių ir jaunimo organizacijoms sudaromos palankios veiklos

sąlygos. Šias organizacijas gali finansuoti ir kitais būdais jų veiklą skatinti valstybė, valstybinės ir

savivaldybės mokyklos – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar

kiti fiziniai bei juridiniai asmenys.

28.14. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

28.15. organizuoja mokinių vežiojimą pagal savininkų teises ir pareigas įgyvendinančios

28.16. steigia Mokyklos skyrius savininko leidimu;

28.17. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimų mokamas papildomas paslaugas

28.18. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikalingą materialinę bazę ir

28.19. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;

28.20. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

34. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas,

turi teisę:

papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančių programų modulius;

festivaliuose ir kituose renginiuose bei padėti jiems pasirengti;

34.1. vykdyti kitas neformaliojo švietimo programas, formaliojo švietimo programas

34.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

34.3. teikti švietimo pagalbą;

34.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

34.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus, organizuoti koncertinę veiklą;

34.6. skatinti mokinius dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose vaikų muzikos konkursuose,

34.7. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

34.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

34.9. gauti nustatytą finansavimą ir lengvatų;

34.10. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

35. Mokyklos pareigos:

atlikimą;

švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų

kvalifikaciją, mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

35.1. užtikrinti jai pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, priskirtų funkcijų kokybišką

35.2. skelbti viešai ir neatlygintinai informaciją apie mokykloje vykdomas neformaliojo

35.3. užtikrinti švietimo kokybę ir mokinių saugumą ugdymo proceso metu;

35.4. sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas;

35.5. laikytis mokytojo etikos normų;

35.6. rūpintis mokytojų kvalifikacijos tobulinimu;

35.7. turėti Vyriausybės patvirtintus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

36. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

taryba;

taryba;

taryba ir kuris suderintas su mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos

įgaliotu asmeniu.

37. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas

iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Direktorius:

neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

veiklos sritis;

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos darbuotojus,

skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams

įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

36.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

36.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

36.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais;

kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

38.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą,

38.2. nustato Mokyklos tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui

38.3. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos

38.4. priima mokinius į Mokyklą Telšių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka,

38.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse

38.6. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

38.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas

38.8. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, jų

38.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

38.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

38.11. sudaro Mokyklos vardu sutartis dėl Mokyklos funkcijų atlikimo;

38.12. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

38.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja,

38.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus

įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę

atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

mokytojui ir Mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos

įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių

apsaugos srityje;

bendruomene;

pavaduotojui ugdymui;

39. Mokyklos direktorius užtikrina ir atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės

aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos

rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

40. Mokyklos vadovo pareigybės aprašymas tvirtinamas, vadovas konkurso būdu į pareigas

skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Kvalifikacinius reikalavimus įstaigų vadovams ir konkurso šių įstaigų vadovų pareigoms

eiti tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras.

42. Mokyklos direktorius pavaldus ir atskaitingas savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai

institucijai ar jos įgaliotam asmeniui.

43. Mokykloje sudaromos darbo grupės, skirtos mokytojams pasirengti ugdyti mokinius:

planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių

pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones ir patyrimą, kurį

mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę

veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su mokyklos strateginiais tikslais,

ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos.

44. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos

direktorius gali organizuoti mokytojų pasitarimus.

 

38.15. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės

38.16. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro

38.17. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

38.18. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui,

38.19. atstovauja Mokyklai teismuose, kitose institucijose, palaiko ryšius su vietos

38.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

38.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

45. Mokyklos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba

telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam

Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems

Mokyklos interesams.

46. Taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir

vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos

direktorius.

47. Į tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja tėvų (globėjų, rūpintojų)

komiteto susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, vyresnių klasių mokinius – mokinių

susirinkimas.

48. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame

dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų

dauguma. Mokyklos direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

49. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje.

50. Taryba:

priemonių;

taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos

direktoriaus;

Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

50.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo

50.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo tvarkos

50.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo,

50.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

50.5. aptaria keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų tvarką;

50.6. sprendžia moksleivių atleidimo nuo mokesčio už mokslą klausimus;

50.7. svarsto moksleivių priėmimo ir šalinimo iš Mokyklos klausimus;

50.8. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui

50.9. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar

50.10. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo

50.11. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

51. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

52. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.

53. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams

ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas

ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

54. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.

55. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame

dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų

dauguma.

56. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus

teikiamais klausimais.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

57. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka.

59. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojasi, kvalifikaciją

tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

60. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo

Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

ATESTACIJA

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

61. Mokykla yra išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas

išlaidų sąmatas.

62. Mokyklos lėšos:

būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

63. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų

nustatyta tvarka.

65. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija.

62.1. specialiosios lėšos, gaunamos už teikiamas neformaliojo ugdymo paslaugas;

62.2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais

62.3. tikslinės lėšos programoms ir projektams vykdyti;

62.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Mokyklos vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje

www.telsiumuzikosmokykla.lt arba vietos spaudoje.

68. Tėvai (globėjai, rūpintojai) daugiau informacijos apie Mokyklos veiklą reglamentuojančius

dokumentus gali rasti atvykę į įstaigą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos interneto

svetainėje www.smm.lt ir Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt.

69. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Telšių rajono savivaldybės taryba.

70. Mokyklos nuostatai keičiami Telšių rajono savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus

iniciatyva.

71. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktorius Antanas Kontautas

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2014-08-28

protokoliniu nutarimu

protokolas Nr. 2

Telšių muzikos mokykla
Telšių rajono savivaldybė

Telšių muzikos mokykla

Adresas: Katedros a. 7, LT-87131, Telšiai, Lietuva
Tel./Faks: (8-444) 60220
El. paštas: tlsmuzika@gmail.com

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 190590637
Duomenys apie instituciją kaupiami
Juridinių asmenų registre